Risk Değerlendirmesi

Madde 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;
Mesleki risklerin önlenmesi,
eğitim ve bilgi verilmesi dâhil
her türlü tedbirin alınması,
organizasyonun yapılması,
gerekli araç ve gereçlerin sağlanması,
sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara
uygun hale getirilmesi ve
mevcut durumun iyileştirilmesi için
b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını
izler,
denetler ve
uygunsuzlukların giderilmesini sağlar.
c) Risk değerlendirmesi
yapar veya
yaptırır.